כניסה לחברי האיגוד
משתמש חדש הרשם עכשיו
איגוד החברות
עמוד הבית >> תקנון

תקנון

1.       כללי       

1.1     שם העמותה

                                  איגוד החברות הציבוריות (להלן – "האיגוד").

1.2     מטרות האיגוד

                     א.   קידום עניינן ומעמדן של החברות הרשומות בבורסה.

 ב.   ייצוג החברים בפני מוסדות השלטון בישראל העוסקים בחקיקה והסדרה בענייני חברות.

 ג.    ייצוג החברים בפני גורמי הפיקוח על שוק ההון בישראל ובחו"ל.

 ד.   פיתוח שוק ההון בישראל.

 ה.   עידוד החברות להידוק הקשר בינן לבין בעלי המניות.

 ו.    ניהול הסברה והוצאה לאור של פרסומים שונים שעניינם מטרות האיגוד.

 ז.    הקמת מסגרות וגופים שונים והפעלתם בהתאם לצורכי האיגוד וחבריו.

 ח.   לעשות כל פעולה אחרת המכוונת להשגת מטרות האיגוד, הן בארץ והן בחוץ-לארץ.

 1.3     האיגוד - עמותה

                            א.   האיגוד יפעל כעמותה לפי חוק העמותות, התש"מ – 1980.

 ב.   האיגוד יתנהל שלא על מנת להשיג רווחים וישתמש בהכנסותיו לקידום מטרות האיגוד.

 ג.    נכסי האיגוד והכנסותיו ישמשו אך ורק למטרותיו וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא, בין חבריו, אסורה.

 2.         חברות

2.1     קבלת חברים

                         א.   מייסדי האיגוד הינם חברים בו מיום רישומו בפנקס העמותות.

                                                   ב.   כחבר האיגוד יכול להתקבל כל גוף שניירות הערך שלו נסחרים בבורסה.

       ג.    החפץ להתקבל כחבל באיגוד יגיש בקשה בנוסח שייקבע על ידי הועד המנהל של האיגוד.

2.2     זכויות החברים

                     א.   חבר האיגוד זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה.

                                     ב.   חבר האיגוד יהיה רשאי להציע מועמדים לכל מוסד ממוסדות האיגוד בתנאי שמילא את חובותיו לאיגוד. המועמדים יהיו מקרב נושאי המשרה בחברה, דהיינו, דירקטור, מנהל כללי,מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל הכללי, סגן מנהל כללי, מנהל אחר הכפוף במישרין למנהל הכללי וכל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תארו שונה.

  ג.    חבר האיגוד יהיה זכאי להשתתף בפעולות האיגוד ולהנות משרותיו.

  ד.   בחירה או מינוי למוסדות האיגוד תהיה על בסיס אישי של הנבחר או המתמנה.

 2.3     חובות החברים

                    א.   על כל חבר לשלם דמי חבר כפי שייקבע הועד המנהל של האיגוד.

ב.   על כל חבר לקיים הוראות תקנון האיגוד.


2.4     פקיעת חברות

החברות באיגוד פוקעת:

א.   בחבר שהוא תאגיד בגמר פירוקו.

ב.   בפרישתו מן האיגוד.

ג.    בהוצאתו מן האיגוד על ידי המלצת הועד  המנהל  ובאישור  האסיפה הכללית.

ד.   הועד המנהל לא ימליץ על הוצאות חבר מהאיגוד אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו בפניו.

ה.   הסיבות להוצאת חבר מהאיגוד תהיינה אחת מהבאות:

 

      1)    החבר לא קיים את הוראת התקנון.

      2)    החבר פועל בניגוד למטרות האיגוד.

      3)    התנהגותו של החבר אינה הולמת חבר באיגוד.

      4)    אי תשלום דמי חבר שנתיים.


3.       אסיפות כלליות

                     א.      אסיפה כללית רגילה תתקיים אחת לשנה במועד שייקבע על ידי הנהלת האיגוד.

                            ב.      כל חבר יקבל הודעה בדבר האסיפה הכללית לפחות עשרה ימים מראש בציון המקום והמועד וסדר
                                      יום לאסיפה.

                            ג.       אסיפה כללית רגילה תקבל דו"ח שנתי על פעילות הועד  המנהל של האיגוד והועדות ותדון בהם,
                                      וכן תדון בדו"ח הכספי שיגיש לה הועד המנהל, תחליט על אישורו ותבחר בועד המנהל ובועדת ביקורת
                                      או גוף מבקר כפי שתחליט.

                                                                                                ד.      חבר שלא שילם דמי חבר לאיגוד בשנה השוטפת ואין לו חובות קודמים יוזמן לאסיפה הכללית אך לא תהיה
                                              לו זכות הצבעה אלא אם יפרע את חובותיו עד 72 שעות לפני מועד האסיפה.

                                                                                               ה.      מניין חוקי באסיפה כללית יהיה לפחות רבע ממספר חברי האיגוד במועד פתיחת האסיפה.
                                              האסיפה תהיה רשאית להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים במהלך האסיפה.

                             אם לא יהיה מניין חוקי במועד האסיפה היא תדחה בחצי שעה ותהיה חוקית בכל מספר משתתפים.

 

                                      ו.    1)       חבר יהיה רשאי להיות מיוצג באסיפה כללית על ידי מיופה כוח שהוא נושא משרה בחברה.

          2)       יפוי כוח יוצא רק ע"י מי שהוא חבר האיגוד במועד הוצאת יפוי הכוח.

          3)       יפוי כוח להצבעה יוצא רק לאחר פרסום סדר היום לאסיפה, ובמקרה של בחירות למוסדות האיגוד,
 לאחר פרסום רשימת המועמדים לבחירות.

          4)       יפוי כוח יוגש למזכירות האיגוד עד 48 שעות לפני מועד האסיפה.

 

                        ז.       יו"ר האיגוד יהיה יו"ר האסיפה ובהעדרו תבחר האסיפה הכללית חבר הועד  המנהל אחר כיו"ר האסיפה.

                        ח.      החלטות באסיפה הכללית תתקבלנה ברוב קולות החברים הנוכחים והמצביעים ובמקרה של קולות
                                 שקולים יהיה ליו"ר האסיפה קול מכריע.

                         ט.      הצבעה באסיפה כללית תיערך, בדרך כלל, בהרמת ידיים אלא אם כן החליט יו"ר האסיפה לקיים
                                  הצבעה חשאית ביוזמתו או על פי דרישת 5 חברים המשתתפים באסיפה.

                        י.       מזכיר האסיפה ינהל את פרוטוקול האסיפה ויו"ר האסיפה יחתום עליו.

                        יא.     אסיפה כללית שלא מן המניין תיקרא על-פי דרישת הועד  המנהל  או דרישה של ועדת הביקורת
                                  או של לפחות עשירית ממספר חברי האיגוד אשר יציעו סדר יום מסוים לדיון באסיפה כללית.
                                  אסיפה כללית שלא מן המניין תכונס באותו אופן שבו מכנסים אסיפה רגילה.

                        יב.     יו"ר האסיפה רשאי לדחות את המשך האסיפה, ומחובתו לעשות זאת אם האסיפה ברוב רגיל של המשתתפים תדרוש זאת.

          על אסיפה נדחית תישלח הודעה לחברים.

3(א). ועדת בחירות

 

                                                                                     א. לפני כל מועד של בחירות ליושב ראש האיגוד או חברי הועד  המנהל ימנה הועד המנהל ועדת בחירות שיהיו חברים בה,
                             בין היתר, רואה החשבון והיועץ המשפטי של העמותה.
                             הבחירות תערכנה הן בהצבעה בכתב סמוך לפני מועד האסיפה הכללית והן באסיפה הכללית.

 

ב.      הצבעה בכתב תערך במעטפות כפולות כדי לשמור על חשאיות ההצבעה.

ג.       ועדת הבחירות תקבע את סדרי הבחירות.

4.       יו"ר האיגוד

4.1     בחירה וכהונה

 

     א.   יו"ר האיגוד ייבחר על ידי האסיפה הכללית לתקופה של שנתיים, ובתום שנתיים יוכל להיבחר לשתי תקופות כהונה רצופות נוספות, בנות שנתיים כל אחת. אם יהיו מספר מועמדים ולא תיפול    הכרעה בהצבעה ראשונה תתקיימנה הצבעות נוספות עד לקבלת הכרעה.

      ב.   בתום שלוש תקופות כהונה רציפות יהיה רשאי להיבחר שוב כיו"ר האיגוד לאחר הפסקה של שנתיים. אם ייבחר פעם נוספת לאחר הפסקה, יחולו ההוראות כאילו נבחר לראשונה.

                                                  ג.    התפטר היו"ר או נבצר ממנו להמשיך לכהן בתפקידו במשך תקופת כהונה, רשאי הועד   המנהל למנות ממלא מקום ליו"ר האיגוד, שיכהן עד האסיפה הכללית הקרובה.

4.2     תפקידי יו"ר האיגוד

 

א.   לייצג את האיגוד בפני הגורמים השונים.

ב.   לשמש כחבר ויו"ר הועד   המנהל.

ג.    לנהל את ישיבות הועד  המנהל  או ההנהלה וכינוסי האסיפה הכללית.

ד.   לבצע את מדיניות האיגוד ולהוציא לפועל את החלטותיו.

ה.   לכנס מעת לעת את הועד  המנהל של האיגוד.

ו.    לפקח על פעולת הועדות.

ז.    להמליץ לועד המנהל על יושבי ראש הועדות.

 5.       הועד  המנהל  של האיגוד

 5.1     בחירה וכהונה

 

 א.   מספר חברי הועד  המנהל ייקבע מעת לעת על ידי האסיפה הכללית, לא יפחת מחמישה ולא יעלה על, עשרים וחמישה ובמניינם יו"ר האיגוד.

 ב.   האסיפה הכללית תבחר  בשלושה עשר חברים, בנוסף ליו"ר האיגוד, לשמש כחברי הועד  המנהל.

 ג.    אם מספר הנבחרים יעלה על שלושה עשר, כיוון שקבוצת נבחרים, קבלה מספר שווה של קולות (להלן – "הקבוצה") כך שמניינם, יחד עם הנבחרים שקיבלו מספר גבוה יותר של קולות עולה על שלושה עשר יקיימו כל הנבחרים הצבעה חשאית כדי להכריע בין הנבחרים בקבוצה.

 ד.   הועד  המנהל יכהן החל ממועד בחירתו על ידי האסיפה הכללית ועד לאסיפה הכללית השלישית שלאחר מועד הבחירה בה ייבחר ועד  מנהל חדש.

 ה.   בכפוף לסעיף קטן א' לעיל חברי הועד  המנהל יהיו רשאים למנות חברים נוספים לכהן בועד    המנהל מקרב נושאי המשרה של חברי האיגוד, שיהיו בעלי זכויות זהות לחברים הנבחרים.

 ו.    חברי הועד המנהל יהיו רשאים למנות חברים נוספים לכהן בועד המנהל, שלא מקרב נושאי המשרה של חברי האיגוד, כחברי כבוד, ללא זכות הצבעה. חברי כבוד לא יימנו במניין חברי הועד    המנהל כאמור בסעיף קטן א' לעיל.

 ז.    חבר הועד  המנהל יוצא רשאי להיבחר לועד המנהל החדש.

 ח.   חבר הועד    המנהל שלא ישתתף בחמש ישיבות רצופות של הועד המנהל ייחשב כמי שהתפטר.

 י.    חבר הועד  המנהל יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל או הורשע בעבירה שיש עמה קלון.


5.2     דיוני הועד  המנהל

 

א.   הועד  המנהל רשאי להסדיר את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המניין הדרוש בהן ודרך ניהולן.

ב.   החלטות הועד    המנהל יתקבלו ברוב קולות המשתתפים. היו הקולות שקולים יהיה ליו"ר הישיבה קול מכריע.

ג.    במקרים דחופים, ניתן לקבל החלטות גם שלא במסגרת ישיבת הועד המנהל, אך בתנאי שכל חברי הועד  המנהל יתמכו בהחלטה.

המנהל ילווה בפרוטוקול את ישיבותיו והחלטותיו.

ה.   הועד  המנהל רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו או אחרים לחתום בשם האיגוד על מסמכים שיחייבו אותו, ולבצע בשמו פעולות שבתחום סמכותו.

5.3     סמכויות הועד    המנהל


א.   הועד  המנהל הוא הגוף העליון של האיגוד ומגבש את מדיניות האיגוד.

                          ב.   הועד     המנהל יהיה רשאי להקים מעת לעת ועדות קבועות וועדות לעניינים מסויימים.

ג.    הועד   המנהל יהיה רשאי לבחור הנהלה ולהאציל לה מסמכויותיו.

ד.   הועד המנהל יהיה רשאי לפעול פעולה לקיום מטרות האיגוד, ובין היתר למנות את רואה החשבון של האיגוד, לקבוע דמי חבר לאיגוד, לשכור שירותים מקצועיים, לשכור משרדים, לשכור או לרכוש ציוד שישמש אותו לפעולותיו, ולמנות, במידת הצורך, מנכ"ל, מזכיר, גזבר או בעלי תפקידים אחרים לפי צרכי האיגוד.

ה.   הועד המנהל ידון בתקציב השנתי של האיגוד ויאשר אותו.

ו.    חברי הועד  המנהל לא יקבלו שכר בגין כהונתם אך יהיו זכאים לכיסוי הוצאות שתיגרמנה במסגרת פעולתם כחברי הועד    המנהל.

 

6.       ועדת ביקורת

 

א.      ועדת הביקורת תבדוק את ענייניו הכספיים והמשקיים של האיגוד ואת פנקסי החשבונות שלו ותביא בפני האסיפה הכללית את המלצותיה לעניין אישור הדו"ח הכספי.

 ב.      לא יכהן חבר המנהל  או מי שעובד עבור האיגוד בשכר כחבר ועדת הביקורת.

 ג.       חברי ועדת הביקורת יבחרו על ידי האסיפה הכללית השנתית לתקופה של שנתיים.

 ד.      ועדת ביקורת תבחר ביושב ראש מבין חבריה. תפקידו יהיה לכנס את הועדה לפחות אחת לשישה חודשים, ולחתום על הפרוטוקולים של ישיבותיה ועל הדו"חות שלה.

 ה.      ועדת הביקורת תהיה מורכבת ממספר חברים שלא יפחת משלושה ולא יעלה על חמישה.

 ו.       יו"ר ועדת ביקורת יוזמן להשתתף בכל ישיבות הועד  המנהל.

 

7.       פירוק האיגוד

 

א.      האיגוד רשאי באסיפה כללית להחליט על פירוק מרצון ועל מינוי מפרק או מפרקים.

ב.      החלטה על פירוק טעונה אישור של שני שלישים מהמצביעים באסיפה, שעליה ניתנה לכל חברי האיגוד הודעה עשרים ואחד יום מראש תוך ציון שיוצע באסיפה להחליט על פירוק.

ג.       פורק האיגוד, ולאחר שנפרעו חובותיו במלואם נשארו נכסים, יוקדשו אותם נכסים, לפי הוראות בית המשפט לידי מוסד ציבורי אחר כמשמעותו בסעיף 9 (2) לפקודת מס הכנסה שבמידת האפשר מטרתו קרובה למטרות האיגוד, ולא יחולקו בין החבריה.

 

 

8.       שינוי תקנות

 

א.      כל שינוי בתקנות האיגוד טעון אישור של האסיפה הכללית של האיגוד ויתקבל ברוב של שני שלישים מהחברים הנוכחים והמצביעים באסיפה.

ב.      נושאי השינויים המוצעים בתקנות יהיו כלולים בהזמנה לאסיפה בה הם ידונו.

ג.       האסיפה תהיה רשאית לאשר את השינויים, לדחותם או לאשר בשינויים כפי שתמצא לנכון.

[1]

*מעודכן 8/2015